RAGEPO - požičovňa strojov a náradia Krupina

Obchodné podmienky

Požičovňa stavebného a elektrického ručného náradia funguje na princípe zmluvného vzťahu o prenájme.

Predmetom nájmu je akékoľvek zariadenie, stroj alebo náradie vrátane príslušenstva z našej zverejnenej ponuky.

Aktuálny cenník je súčasťou ponuky a je k dispozícii v našej požičovni.

Obchodné a zmluvné podmienky:

 1. Obe strany (prenajímateľ a nájomca) sa dohodli na cene za predmet plnenia podľa cenníka prenájmu ručného náradia a príslušenstva platného od podpisu zmluvy.Za prenajatú „vec“ platí nájomca aj zálohu závislú od predajnej hodnoty prenajatého náradia.
 2. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné za predmet prenájmu vo výške špecifikovanej v čl.I zmluvy o prenájme a to v čase vrátenia zariadenia, ktoré bolo predmetom prenájmu. Prenajímateľ vystaví nájomcovi doklad o vyúčtovaní nájomného (faktúru) alebo príjmový pokladničný doklad.
 3. Nájomca je povinný uhradiť vopred dohodnutú cenu zálohy v zmysle č. II ods.3 zmluvy o prenájme.
 4. Nájomná lehota sa počíta odo dňa a hodiny zapožičania hnuteľnej veci od prenajímateľa nájomcovi. Nájomné sa platí podľa platného cenníka, ktorý je k dispozícii v našej požičovni.
 5. Nájomca sa svojím podpisom zaväzuje zaplatiť sumu nájomného po skončení dohodnutej doby, nezávisle od toho či prenajaté zariadenie použil alebo nie. Pri oneskorenom vrátení prenajatého zariadenia ,prenajímateľ aj tento čas započíta do ceny prenájmu, podľa platného cenníka.
 6. Nájomca je povinný prečítať si návod na použitie a dodržiavať pokyny výrobcu pri práci so zariadením. Nájomca podpísaním tejto zmluvy preberá všetku zodpovednosť pri používaní za zariadenie, ktoré mu bolo požičané.
 7. Pri poškodení prenajatého zariadenia nesprávnym používaním sa miera poškodenia posúdi výrobcom, a prenajímateľ má právo cenu opravy žiadať od nájomcu.
 8. Nájomca nie oprávnený prenechať zariadenie tretej osobe ani dať prenajatú vec do prenájmu. Taktiež nie je oprávnený vykonávať na prenajatej veci žiadne opravy alebo úpravy. Prípadné závady je povinný oznámiť pri vrátení prenajímateľovi. Je povinný vrátiť zariadenie úplné a čisté, vrátane príslušenstva, ktoré so zariadením prevzal.
 9. Nájomca je povinný pred podpisom zmluvy predložiť 1 platný osobný doklad ( OP alebo ŽL) a zložiť zálohu za zariadenie.
 10. Prenajímateľ prehlasuje, že zariadenie, ktoré je predmetom prenájmu bolo preskúšané, bola na ňom vykonaná údržba a je plne funkčné.
 11. Nájomca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že prevzal zariadenie čisté ,prevádzkyschopné, bez závad, úplné a že bol oboznámený s obsluhou, údržbou a technickými podmienkami prevádzky. V prípade vrátenia extrémne znečisteného zariadenia sa účtuje poplatok 5 -100 €
 12. Nájomca hradí náklady spojené so spotrebou pohonných hmôt prenajatého zariadenia.
 13. Nájomca je povinný chrániť zariadenie pred poškodením a stratou. V prípade straty, odcudzení alebo úmyselného poškodenia zariadenia je povinný spôsobené škodu uhradiť v plnej výške. V prípade krádeže alebo straty uhradí nájomca obstarávaciu hodnotu zariadenia a nájomné do doby ohlásenia škody prenajímateľovi.
 14. Nájomca je zodpovedný za škody a je povinný ich nahradiť, ak vznikli neodborným zaobchádzaním. Zničený spotrebný materiál, alebo príslušenstvo je povinný uhradiť v plnej výške.
 15. Túto zmluvu je možné meniť iba so súhlasom obidvoch zmluvných strát a to formou písomného dodatku.
 16. Táto zmluva je záväzná pre obidve strany. Pokiaľ nebudú dodržiavané jej ustanovenia, najmä dohodnutý termínvrátenia prenajatej veci alebo náhrada škody v zmysle ods.7, 8,12,13, 14 prenajímateľ uplatní svoje nároky
 17. prostredníctvom súdu.
 18. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom tejto zmluvy súhlasia a že sa s je obsahom riadne oboznámili a je im zrozumiteľná.
 19. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom prvý je pre prenajímateľa a druhý pre nájomcu.
 20. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
 21. Zmluva je spísaná na základe dodržiavania ochrany osobných údajov spotrebiteľa. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú ustanovené v čl. IV zmluvy o prenájme.


Použité obrázky sú ilustračné. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny požičovného a strojov.


Všetky práva vyhradené.